Essay norsk

Essay, night Elie wiesel, essay, about Experience

Et medlem hvis periode er utløpet skal ikke straks kunne gjenvelges. Hvert medlem av sikkerhetsrådet skal ha en representant. For å sikre raske og effektive tiltak fra de forente nasjoners side overdrar medlemmene til sikkerhetsrådet hovedansvaret for å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet. De er enige om at sikkerhetsrådet under utøvelsen av dette ansvar handler på deres vegne. Under utøvelsen av dette ansvar skal sikkerhetsrådet handle i samsvar med de forente nasjoners formål og prinsipper. Den særlige myndighet som er gitt sikkerhetsrådet for å oppfylle disse plikter er behandlet i kapitlene vi, vii, viii og xii. Sikkerhetsrådet skal sende generalforsamlingen til behandling årsberetninger og, når nødvendig, særberetninger.

Særsamlinger sammenkalles av generalsekretæren når sikkerhetsrådet eller flertallet dissertation av de forente nasjoners medlemmer forlanger det. Generalforsamlingen vedtar sin egen arbeidsordning. Den velger sin president for hver samling. Generalforsamlingen kan opprette de underordnede organer som den anser nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver. Sikkerhetsrådet skal bestå av femten medlemmer av de forente nasjoner. Republikken China, frankrike, sovjet-Samveldet, det Forente kongerike storbritannia og Nord-Irland samt Amerikas Forente Stater skal være faste medlemmer av sikkerhetsrådet. Generalforsamlingen skal velge ti andre medlemmer av de forente nasjoner til ikke-faste medlemmer av sikkerhetsrådet. Ved dette valg skal det tas særlig hensyn til, for det første de bidrag medlemmene av de forente nasjoner yter til opprettholdelsen av mellomfolkelig fred og sikkerhet og til organisasjonens andre formål, og dessuten til en rettferdig geografisk fordeling. Sikkerhetsrådets ikke-faste medlemmer skal velges for en to årsperiode. Ved det første valg av ikke-faste medlemmer etter utvidelsen av medlemstallet i sikkerhetsrådet fra elleve til femten skal to av de fire nye medlemmer velges for en ettårsperiode.

essay norsk

Knut Ødegård - wikipedia

Generalforsamlingen skal behandle og godkjenne alle finansielle og budsjettmessige ordninger med de særorganisasjoner som er nevnt i artikkel 57 og skal gjennomgå slike særorganisasjoners administrasjonsbudsjetter med det formål å vedta anbefalinger til de respektive organisasjoner. Hvert medlem av generalforsamlingen skal ha en stemme. Generalforsamlingens vedtak i viktige saker skal treffes ved to tredjedels flertall av de medlemmer som er til stede og stemmer. Disse saker skal omfatte: anbefalinger vedrørende opprettholdelsen av mellomfolkelig fred og sikkerhet, valg av de ikke-faste medlemmer av sikkerhetsrådet, valg av medlemmer av det økonomiske og Sosiale råd, valg av medlemmer av tilsynsrådet i samsvar med punkt 1 (c) i artikkel 86, opptaking av nye. Vedtak i andre saker, herunder vedtak om at andre grupper av saker skal avgjøres ved to tredjedels flertall, skal treffes ved alminnelig flertall av de medlemmer som er til stede og stemmer. Et medlem av de forente nasjoner som ikke har oppfylt sine finansielle forpliktelser overfor organisasjonen, skal ikke ha stemmerett i generalforsamlingen hvis restansen essay beløper seg til eller overstiger den kontingent som er ilignet medlemmet for de siste. Likevel kan Generalforsamlingen tillate et slikt medlem å stemme, hvis den er overbevist om at restansen skyldes forhold som vedkommende medlem ikke var herre over. Generalforsamlingen skal møte i faste årlige samlinger og i slike særsamlinger som forholdene måtte gjøre nødvendig.

essay norsk

Essay invention - opt for Professional and Cheap Custom

Generalforsamlingens videre ansvar, oppgaver og myndighet på de områder som er nevnt i punkt 1 (b) ovenfor er behandlet i kapitlene ix. Med de begrensninger som følger av artikkel 12 kan Generalforsamlingen anbefale tiltak til den fredelige ordning av enhver situasjon uansett dens opprinnelse, som den finner kan skade allmennvellet eller det vennskapelige forhold mellom nasjoner, innbefattet situasjoner som er oppstått som følge av en krenkelse. Generalforsamlingen skal motta og behandle årsberetninger og særberetninger fra sikkerhetsrådet; disse beretninger skal. Inneholde en redegjørelse for de tiltak sikkerhetsrådet har truffet vedtak om eller satt i verk for å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet. Generalforsamlingen skal motta og behandle beretninger fra de forente nasjoners øvrige organer. Generalforsamlingen skal utføre de funksjoner med hensyn til det mellomfolkelige tilsynssystem som er tillagt den i kapitlene xii og xiii, herunder godkjenningen av tilsynsavtaler for områder som ikke er betegnet som strategiske. Generalforsamlingen skal behandle og godkjenne organisasjonens budsjett. Organisasjonens utgifter skal bæres av medlemmene i det forhold som fastsettes av generalforsamlingen.

Oppskrift skrive hvordan lammefrikasse essay

essay norsk

Ndla norsk essay topics - malaysia culture essay topics

De forente nasjoner skal ikke legge noen hindringer i veien for menns og kvinners adgang til å delta i en hvilken som helst egenskap og på like vilkår i hovedorganene og de underordnede organer. Generalforsamlingen meaningful skal bestå av alle medlemmer av de forente nasjoner. Intet medlem skal ha mer enn fem representanter i generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan drøfte alle spørsmål eller saker som faller inn under denne pakt eller som vedrører de oppgaver og den myndighet som er tillagt de organer som er nevnt i pakten, og kan med den unntagelse som følger av artikkel 12 vedta anbefalinger til. Generalforsamlingen kan drøfte de alminnelige prinsipper for samarbeid for å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet, herunder også prinsippene for avrustning og regulering av rustningene, og kan vedta anbefalinger om slike prinsipper til medlemmene eller sikkerhetsrådet eller til både medlemmene og Rådet.

Generalforsamlingen kan drøfte ethvert spørsmål vedrørende opprettholdelsen av mellomfolkelig fred og sikkerhet som legges fram for den av et medlem av de forente nasjoner eller av sikkerhetsrådet eller av en stat, som ikke er medlem av de forente nasjoner, i samsvar med artikkel 35, punkt. Ethvert slikt spørsmål skal, hvis det krever noe tiltak, av generalforsamlingen henvises til sikkerhetsrådet enten før eller etter drøftelsen. Generalforsamlingen kan henlede sikkerhetsrådets oppmerksomhet på situasjoner som kan antas å sette mellomfolkelig fred og sikkerhet i fare. Den myndighet som er tillagt Generalforsamlingen i denne artikkel, begrenser ikke området for den alminnelige bestemmelse i artikkel. Så lenge sikkerhetsrådet utøver den myndighet pakten gir det i forbindelse med en tvist eller en situasjon, skal Generalforsamlingen ikke vedta noen anbefaling vedrørende denne tvist eller situasjon, hvis ikke sikkerhetsrådet ber om det. Generalsekretæren skal, med sikkerhetsrådets samtykke, underrette generalforsamlingen under hver samling om alle saker vedrørende opprettholdelsen av mellomfolkelig fred og sikkerhet som blir behandlet av sikkerhetsrådet og skal på samme måte underrette generalforsamlingen, eller hvis denne ikke er samlet, de forente nasjoners medlemmer, i det øyeblikk. Generalforsamlingen skal sette i gang undersøkelser og vedta anbefalinger i det øyemed: a) å fremme mellomfolkelig samarbeid på det politiske område og oppmuntre den gradvise utvikling av folkeretten og dens kodifikasjon; b) å fremme mellomfolkelig samarbeid på det økonomiske, sosiale, kulturelle, undervisningsmessige og helsemessige område.

Alle medlemmer skal bilegge sine mellomfolkelige tvister ved fredelige midler på en slik måte at mellomfolkelig fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare. Alle medlemmer skal i sine rhold avholde seg fra trusler om eller bruk av vepnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de forente nasjoners formål. Alle medlemmer skal yte de forente nasjoner enhver bistand i alle tiltak den treffer i samsvar med denne pakt, og skal avholde seg fra å yte bistand til noen stat som de forente nasjoner anvender forebyggende tiltak eller tvangstiltak mot. Organisasjonen skal sørge for at stater som ikke er medlemmer av de forente nasjoner opptrer i samsvar med disse prinsipper i den utstrekning dette er nødvendig for å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet. Intet i denne pakt berettiger de forente nasjoner til å blande seg inn i forhold som etter sin natur ligger innenfor noen stats egen jurisdiksjon eller innebærer at noe medlem må underkaste slike saker bileggelse etter denne pakt; men dette prinsipp skal ikke hindre anvendelsen. Opprinnelige medlemmer av de forente nasjoner er de stater som har deltatt i de forente nasjoners konferanse om mellomfolkelig organisasjon i san Francisco eller som tidligere har undertegnet de forente nasjoners erklæring av første januar, og som undertegner og ratifiserer denne pakt i samsvar med.


Medlemskap i de forente nasjoner står åpent for alle andre fredselskende stater som påtar seg de forpliktelser som inneholdes i denne pakt, og som i organisasjonens øyne er villige til og i stand til å oppfylle disse forpliktelser. En slik stats opptaking som medlem av de forente nasjoner gjennomføres ved beslutning av generalforsamlingen etter anbefaling av sikkerhetsrådet. Et medlem av de forente nasjoner som sikkerhetsrådet har anvendt forebyggende tiltak eller tvangtiltak mot, kan av generalforsamlingen suspenderes fra utøvelsen av sine rettigheter og privilegier som medlem etter anbefaling av sikkerhetsrådet. Et medlem kan gjeninnsettes i disse rettigheter og privilegier av sikkerhetsrådet. Et medlem av de forente nasjoner som vedholdende har krenket paktens prinsipper, kan utstøtes av organisasjonen av generalforsamlingen etter anbefaling av sikkerhetsrådet. Følgende organer opprettes som de forente nasjoners hovedorganer: en Generalforsamling, et sikkerhetsråd, et økonomisk og Sosialt Råd, et Tilsynsråd, en Mellomfolkelig Domstol og et sekretariat. Det kan i samsvar med denne pakt opprettes slike underordnede organer som finnes nødvendige.

Hypothesis testing - handbook of biological Statistics

De forente nasjoners formål er:. Å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet, og i dette øyemed å treffe effektive, kollektive tiltak for å hindre og fjerne trusler mot freden og å undertrykke angrepshandlinger eller andre fredsbrudd, og å sørge for at mellomfolkelige tvister eller situasjoner som kan lede til fredsbrudd, blir. Å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett og å treffe andre tiltak som er mom egnet til å styrke verdensfreden,. Å få i stand mellomfolkelig samarbeid om løsningen av mellomfolkelige problemer av økonomisk, sosial, kulturell eller humanitær art, og for å fremme og oppmuntre respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion ;. Å være et sentrum for samordning av nasjonenes virke for å nå disse felles mål. For å nå de mål som er nevnt i artikkel 1 skal organisasjonen og dens medlemmer handle i samsvar med følgende prinsipper:. Organisasjonen er grunnlagt på prinsippet om alle medlemmers suverene likhet. For å sikre alle medlemmene de rettigheter og fordeler hippie som følger av medlemskapet, skal de alle ærlig og oppriktig oppfylle de forpliktelser de har påtatt seg i samsvar med denne pakt.

essay norsk

Endringen i artikkel 109 som gjelder artikkelens første punkt, går ut på å holde en generalkonferanse for medlemsstatene i den hensikt å revidere pakten til tid og på sted som fastsettes med to tredjedels flertall av generalforsamlingens medlemmer og ved beslutning av hvilke som helst. Punkt 3) i artikkel 109, som gjelder avholdelse av en eventuell revisjonskonferanse under den. Generalforsamlingen, er blitt bibeholdt i sin opprinnelige form når det gjelder "hvilke som helst 7 short medlemmer av sikkerhetsrådet idet dette punkt ble behandlet av generalforsamlingen i 1955 under den. Ordinære sesjon og av sikkerhetsrådet. på de følgende sider gjengis den offisielle norske oversettelse av de forente nasjoners pakt. De forente nasjoners pakt, vi de forente nasjoners folk som er bestemt på å redde kommende slektledd fra krigens svøpe som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten, og atter å bekrefte vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskes. Følgelig har våre respektive regjeringer gjennom representanter samlet i byen San Francisco, som har fremvist sine fullmakter som ble funnet i behørig stand, blitt enige om denne pakt for de forente nasjoner og vi oppretter herved en mellomfolkelig organisasjon som skal hete de forente nasjoner.

fastsetter at vedtak i sikkerhetsrådet i prosedyresaker må gjøres med 9 (tidligere 7) stemmer og i alle andre saker med 9 stemmer (tidligere 7 deriblant de faste medlemmers stemmer. Ved endringen av artikkel 61, som trådte i kraft. August 1965, ble det økonomiske og sosiale råds medlemstall utvidet fra 18 til. Ved følgende endring av denne artikkel, som trådte i kraft. September 1973, ble medlemstallet utvidet fra 27 til.

En dat we niet per se een sceptische of kritische houding aannemen of overal voor open staan dat we niet per se die houding aannemen maar wél voldoende persoonlijke integriteit aan de dag leggen en voldoende persoonlijk geloof en vertrouwen in onszelf hebben en de moed. Niets in, scientology is waar voor jou als jij het niet hebt waargenomen en iets is waar volgens jouw eigen waarneming. De forente nasjoners pakt, innledning, de, forente nasjoners pakt ble undertegnet. Juni 1945 i san Francisco ved avslutningen av de forente nasjoners konferanse om en internasjonal organisasjon, og den trådte i kraft. Vedtekter for essay Den mellomfolkelige domstol er en integrert del av pakten. Endringene i artiklene 23, 27 og 61 i fn-pakten, vedtatt. Desember 1963, trådte i kraft.

How to Pronounce the French Alphabet like a local - with

Wat waar is voor jou, is wat jij zelf hebt waargenomen. En wanneer je dat verliest, heb je alles verloren. Wat is persoonlijke integriteit? Persoonlijke integriteit is weten wat je weet. Wat je weet is wat je weet en de moed hebben te weten en te zeggen wat je hebt waargenomen. En dat is integriteit en er bestaat geen andere integriteit. Natuurlijk kunnen we writing het hebben over eer, waarheid, edelmoedigheid over al die dingen, deze esoterische termen. Maar ik denk dat die allemaal heel goed bestreken zouden worden als we werkelijk zouden waarnemen wat we waarnamen, dat we met zorg zouden waarnemen wat we waarnamen en dat we altijd zouden waarnemen om waar te nemen.


essay norsk
All products 50 Artikelen
Stars reviews essay kundera art books products customer work author. By day he is an average computer programmer and by night a hacker known as neo. Jungle jungle baat Chali hai pata chala hai chaddi pehan ki phol - mogli title song by talking Tom_2.

5 Comment

  1. These sections come in your free resume template download (Everything you need for a proper and complete resume). It takes pretty much no prep work and it offers hours of learning and educational fun. For those that aren't language minded, try these 7 activities to help preschoolers learn the alphabet!

  2. Outline areas for future study; link your research to existing knowledge. About good bye hard and Smelly water. Friendship is a faithful and loyal relationship between two or more person living anywhere in the world.

  3. Et essay om Bibelen og moralens kulturelle rammer. norsk, teologisk tidskrift 95 (1994 95-106. sosialantropologi i bibeltolkningen: det nye testamente i lys av middelhavs-kulturen. svensk teologisk kvartalskrift.

  4. Alle fans av bygg- og strategispill Storbyen din venter pa deg.og poker. price slot/url locator las vegas/url. Deres organisasjons kreativitet i forbindelse med å dele budskapet om menneskerettighetene gjennom distribusjonen av hva er menneskerettighetene? hefter på forskjellige språk, veggmaleri-prosjekter, ungdoms-toppmøter, internasjonale turneer, samt essay og kunstkonkurransene, er unektelig prisverdige.

  5. The gallery showcases a collection of artifacts and objects that inspired the world of Disneys Frozen. Atlanta, july 20, 2016 /prnewswire-usnewswire/ - kool Smiles to Award 5,000 Scholarship to winner of Dental health. Essay, contest., norsk spiller i bulgaria topper automator pa nett ca worldsoccerpicknet casino classicst poker casinos.

  6. Vedtekter for Den mellomfolkelige domstol er en integrert del av pakten. Lees het essay, persoonlijke integriteit van de hand van. Ron Hubbard die de Scientology kerk heeft opgericht en het boek dianetics heeft geschreven en die integriteit definieert als. A new gallery, norsk, kultur, opened its doors in the norway pavilion at Epcot over the weekend.

  7. FN på ditt språk. Ledige stillinger og praksisplasser. De forente nasjoners pakt.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*